Etiske Retningslinjer

Eiere og ansatte i AndeanWool AS vil alltid bestrebe seg på å utøve sin forretningsvirksomhet på ærlig og etisk vis. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på våre tjenester, produkter og drift, og vil alltid bestrebe oss på å skape en anseelse som reflekterer ærlighet, rettferdighet, respekt, ansvarlighet, integritet, tillit og god forretningsmessig skjønn. Ingen ulovlig eller uetisk aktivitet vil aksepteres blant selskapets ledelse eller ansatte da dette er uforenlig med selskapets visjon og interesser. AndeanWool AS vil aldri inngå kompromiss med sine prinsipper for å oppnå kortsiktig gevinst. Den etiske utøvelsen av selskapets aktiviteter er summen av de etiske verdiene som enhver medarbeider representerer. Alle er forventet å etterleve et høyt nivå av personlig integritet. AndeanWool AS sine kjerneverdier karakteriseres av følgende etiske standarder:

Ærlighet - Vi krever og forventer ærlighet gjennom all vår samhandling og kommunikasjon. Vi ønsker å bli oppfattet som et troverdig selskap der enhver person vi samhandler med vil verdsette at vi holder ord. Vi vil levere relevant informasjon til våre kunder og rette opp eventuelle misforståelser snarest.

Integritet - Vi vil opprettholde et høyt nivå av personlig integritet for å fortjene andres tillit, enten det er kunder, leverandører eller partnere. Dette betyr at vår karakter må gjenspeiles i tanker, ord og handling, mot til å gjøre rett og ta ansvar samt innrømme feil som har oppstått. Vi ønsker å bli oppfattet som etiske bedriftsledere som lever i.h.t. en moralkodeks vi har tro på.

Holde våre løfter - Et av våre viktigste verktøy som bedriftsledere er vårt ord. Vi bestreber oss på å overholde ethvert løfte vi gir og alltid å fullføre en forpliktelse.

Lojalitet - Vi forventer lojalitet til selskapet vårt av vårt team og av oss selv. Vi forstår at lojalitet forutsetter tillit, og vi har høy prioritet på å fremme selskapets, våre kunders og partnere sine interesser.

Rettferdighet - Vi bestreber oss på å opptre rettferdig i alt vi foretar oss og vil aldri benytte uanstendige metoder for å oppnå konkurransefortrinn. Vi er forpliktet til å opptre rettferdig og utøve rettvishet i våre beslutninger, og å behandle alle mennesker likt m.h.t. toleranse, aksept og mangfold. Våre produkter er produsert i.h.t globalt aksepterte rettferdig handel prinsipper og vi er fast besluttet på å gjøre det vi kan for å sikre at rettferdighet ligger til grunn på alle nivåer av produksjon og drift.

Omsorg - Vi tror på det å ha genuin interesse og medfølelse for andre og vi ønsker å utvise omsorg og vennlighet overfor alle. Vi vet at alle interessenter blir berørte av våre beslutninger og vil alltid overveie de finansielle, følelsesmessige og langsiktige konsekvensene av våre handlinger.

Respekt - Vi vil behandle alle med respekt og utviser dette ved å være høflige og behandle alle likt. Man utviser respekt da alle fortjener å bli behandlet med verdighet. Vi følger regelen at vi behandler andre slik vi selv ønsker å bli behandlet.

Excellence - Vi bestreber oss på å jobbe mot høyeste standarder i alt vi foretar oss. Vi tror at å levere høyeste kvalitet på tjenester og produkter er sunn fornuft m.t.p. forretninger, og at det er spesielt viktig å ha kontinuerlig fokus på forbedringer.

Ansvarlighet - Vi holder oss selv ansvarlige og erkjenner et personlig ansvar for de beslutninger vi tar og de konsekvenser dette medfører.

changes